adamant in Polacco

pronuncia
n. diament
a. twardy, nieugięty, bezkompromisowy

Frasi Di Esempio

Up until now, no constructive attempt has been made to do this within the Council, although the Council was, in fact, adamant that it would address the issue itself.
Jak dotąd na forum Rady nie podjęto żadnej konstruktywnej próby uczynienia tego, chociaż Rada faktycznie stanowczo twierdziła, że sama zajmie się tym zagadnieniem.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I have been adamant that we need a strong united EU response.
Niewzruszenie wierzę, że potrzebujemy silnej, jednolitej reakcji ze strony UE.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
He was adamant that he would follow the constitution and that free and fair elections would take place.
Stanowczo twierdził, że postąpi zgodnie z konstytucją i wolne i sprawiedliwe wybory odbędą się.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Now we need to remain adamant that Ahtisaari's plan continues to be the guiding star whilst the new country is being built.
Obecnie musimy być nieugięci co do tego, żeby plan Ahtisaariego w dalszym ciągu był wiodący podczas procesu budowania nowego państwa.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
It has an instrument for doing this, and we do not understand why it is adamant about not using it.
Dysponuje on instrumentem, za pomocą którego można to uczynić i nie rozumiemy, dlaczego tak uparcie nie chce z niego skorzystać.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I think we should be adamant about that.
Moim zdaniem powinniśmy być nieugięci w tej kwestii.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

impervious to pleas, persuasion, requests, reason; she would have none of him"- W.Churchill: intransigent, inflexible, adamantine, inexorable
very hard native crystalline carbon valued as a gem: C, diamond, atomic number 6, black diamond, carbonado, carbon, transparent gem


© dictionarist.com