agony in Polacco

pronuncia
n. agonia, dogorywanie, dręczenie, cierpienie, udręka, ból nie do zniesienia, spazm

Frasi Di Esempio

Why should a person waiting in agony for a hip replacement not be able to take advantage of the lack of waiting lists in other Member States - sometimes at a lesser cost to the country of origin?
Dlaczego osoba czekająca w mękach na operację stawu biodrowego nie może wykorzystać faktu, że brakuje list oczekujących w innych państwach członkowskich - czasami przy niższych kosztach dla kraju pochodzenia?
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
It only serves to prolong the agony.
Przyczynia się jedynie do przedłużenia męki.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
However, where this is concerned, we need to bite the bullet now, rather than prolonging the agony.
Lecz jeśli o to chodzi, lepiej przeciąć ten wrzód już teraz, zamiast męczyć się z nim w nieskończoność.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
It is said that hanging using these European cranes is particularly cruel and the agony lasts for a long period.
Mówi się, że wieszanie przy użyciu tych europejskich dźwigów jest szczególnie okrutne, a agonia długotrwała.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
At this point in time it is too early to speculate when exactly Kosovo's status will be resolved but it is clear that prolonging the agony will not serve anybody's purpose.
W tym momencie jest za wcześnie na spekulacje, kiedy dokładnie zostanie rozwiązana kwestia statusu Kosowa, ale oczywiste jest, że przedłużanie agonii nikomu nie będzie służyć.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Solutions and measures requiring the European Union to stop turning a deaf ear, adopting new policies that protect and promote the fisheries sector, not its slow agony and ruin.
Są to rozwiązania i środki wymagające od Unii Europejskiej zaprzestania działań lekceważących, przyjęcia nowej polityki, która ochroni i pozwoli promować sektor rybołówstwa, a nie jego powolną agonię i klęskę.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
And why should a person waiting in agony for a hip operation not be able to take advantage of the lack of waiting lists in some Member States, sometimes at a lesser cost to the country of origin?
A dlaczego ktoś, kto cierpi, czekając na operację stawu biodrowego nie ma mieć możliwości skorzystania z faktu braku list oczekujących w innym kraju, często mniejszym koszcie dla jego państwa pochodzenia?
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The EU has been trying for years, with funding and know-how, to release the country from its agony, but the results are not overwhelming.
UE próbuje od lat wydobyć ten kraj z marazmu, przekazując środki finansowe i know-how, ale rezultaty nie są oszałamiające.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

intense feelings of suffering; acute mental or physical pain: suffering, torment, torture, hurt
a state of acute pain: hurting, pain, Passion of Christ, excruciation, throe, suffering, Passion


© dictionarist.com