animate in Polacco

pronuncia
a. ożywiony, żywy
v. ożywiać, animować, kierować, inspirować, pobudzać do czegoś, rozochocić, rozognić, zagrzać, rozruszać, ożywić, zagrzewać

Frasi Di Esempio

Maya the Bee isn't a Polish cartoon, you know that? It was written in Germany, animated in Japan, and was translated into the Polish language.
Pszczółka Maja to nie jest Polska bajka, wiesz to? Napisana została w Nimczech, animowana w Japoni, i przetłumaczona na język Polski.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I find it regrettable that you do not make use of the blue card when we are all trying to make parliamentary debates more animated.
Szkoda, że nie korzysta Pan z reguły niebieskiej kartki, kiedy wszyscy staramy się ożywić debaty parlamentarne.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I am sure that will be as animated a debate as we have had today, because I think dairy production will never be boring.
Jestem pewna, że będzie to tak żywa dyskusja jak dzisiejsza, ponieważ moim zdaniem produkcja mleczna nigdy nie będzie tematem nudnym.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
In the course of the Summit, Nigeria launched an animated discussion of the elections.
Podczas spotkania na szczycie, Nigeria rozpoczęła ożywioną dyskusję na temat wyborów.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
It must be repeated again and again that it is a victory that was wrongfully won, and is very far from the spirit of democratic renaissance that animates Africa today.
Należy nieustannie powtarzać, że jest to bezprawne zwycięstwo i jest bardzo oddalone od ducha demokratycznego odrodzenia, który obecnie panuje w Afryce.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Perhaps our evening debates should be more animated and more heated so as to warm up the atmosphere.
Być może wieczorne debaty powinny być bardziej ożywione i gorące, żeby podgrzać atmosferę.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I must emphasise that our group, albeit after an animated internal discussion, has decided not to table any amendments.
Muszę podkreślić, że nasza grupa, mimo ożywionej debaty wewnętrznej, zdecydowała się nie zgłaszać żadnych poprawek.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
dictionary extension
© dictionarist.com