brave in Polacco

pronuncia
v. odważyć się
a. chrobry, odważny, dzielny, mężny, waleczny, gracki, awanturniczy

Frasi Di Esempio

A pair of strong horses trained for war, would pull a chariot carrying two brave soldiers.
Para silnych koni trenowanych do wojny ciągnęła rydwan niosący dwóch dzielnych żołnierzy.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Father told me always to be brave and cheerful.
Ojciec powiedział mi abym zawsze był odważny i radosny.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
A little bit earlier this evening, I received an extraordinarily gracious call from Senator McCain. Senator McCain fought long and hard in this campaign. And he's fought even longer and harder for the country that he loves. He has endured sacrifices for America that most of us cannot begin to imagine. We are better off for the service rendered by this brave and selfless leader.
Niedawno zechciał zadzwonić do mnie pan senator McCain. Senator McCain toczył długą i zaciętą walkę podczas tej kampanii, ale z jeszcze większym poświęceniem walczył dla dobra swej ukochanej ojczyzny. W służbie USA doznał poświęceń niewyobrażalnych dla większości z nas. Wszyscy czerpiemy korzyści dzięki poświęceniu tego dzielnego człowieka.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
He was brave.
On był odważny.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Tom was brave.
Tom był odważny.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Tom was a brave soldier.
Tom był odważnym żołnierzem.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
She kept blabbering about how her boyfriend is kind, compassionate, brave, and whatnot.
Nie przestawała paplać o tym jaki to jej chłopak jest życzliwy, współczujący, odważny i w ogóle.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The brave fireman rescued a boy from the burning house.
Dzielny strażak uratował chłopca z płonącego domu.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
You are very brave.
Jesteś bardzo odważny.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
In my opinion, an own-initiative should be a brave - sometimes even provocative - document, free of the old dogmas.
Moim zdaniem sprawozdanie z własnej inicjatywy powinno być odważnym - czasami nawet prowokującym - dokumentem, wolnym od starych dogmatów.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
© dictionarist.com