decent in Polacco

pronuncia
a. przyzwoity, skromny, obyczajny, ludzki

Frasi Di Esempio

I can't believe how hard it is to find a decent grub around here.
Nie mogę uwierzyć jak trudno jest tu znaleźć przyzwoite żarcie.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
As soon as I can get a decent video camera, I'll start making videos to put online.
Jak tylko znajdę przyzwoitą kamerę, zaczynam kręcić filmy do internetu.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
One thing I've always wanted to do is get a decent job close to home.
Zawsze marzyłem o przyzwoitej pracy w pobliżu domu.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Tom is a fairly decent golfer.
Tom jest całkiem przyzwoitym golfistą.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Tom has a decent salary.
Tom ma przyzwoitą pensję.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I think that Tom is truly decent.
Myślę, że Tom jest naprawdę przyzwoity.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
You had better go there in decent clothes.
Lepiej idź tam schludnie ubrany.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
So I applaud the Greens for their first amendment, Amendment 1, and I am sure that all decent people here, concerned about the civilians in Sri Lanka, will too.
Dlatego pochwalam pierwszą poprawkę Zielonych i jestem pewien, że wszyscy zebrani tutaj przyzwoici ludzie, zatroskani o losy cywilnej ludności na Sri Lance, także ją pochwalą.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Is Beijing right in saying that the Tibetans are violent terrorists favouring independence, or is the Dalai Lama right in saying that they want a decent and dignified autonomous state?
Czy Pekin ma rację, twierdząc, że Tybetańczycy to uciekający się do przemocy terroryści, dążący do niepodległości, czy też rację ma Dalajlama twierdząc, że pragną oni jedynie przyzwoitej i godnej autonomii?
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
We need economic development, but we equally need jobs, decent salaries and pensions, access to health and education services, and they must be of good quality to boot.
Potrzebny jest nam rozwój gospodarczy, ale w równym stopniu potrzebujemy miejsc pracy, godnych zarobków i emerytur, dostępu do usług zdrowotnych i edukacji, które w dodatku muszą być wysokiej jakości.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

socially or conventionally correct; refined or virtuous: respectable, nice
in the right manner: right, in good order, decently, properly, the right way
according with custom or propriety: comme il faut, becoming, seemly, comely, proper, decorous
decently clothed: modest
observing conventional sexual mores in speech or behavior or dress: modest
conforming to conventions of sexual behavior: proper, decorous, clean, unobjectionable
sufficient for the purpose: adequate, sufficient, enough© dictionarist.com