digit in Polacco

pronuncia
n. cyfra, palec

Frasi Di Esempio

Trade has increased at double-digit rates aided by a steady process of liberalisation and regulatory convergence.
Dzięki stabilnemu procesowi liberalizacji i zbliżeniu przepisów nastąpił wzrost obrotów handlowych, wyrażający się dwucyfrowymi wskaźnikami.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
They do not need single-digit percentage improvements in income levels while they are unemployed.
Nic im po jednocyfrowej poprawie procentu poziomu dochodu, gdy są nadal bezrobotne.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
In 2007 the EU grew more than the United States, and some new Member States approached or even broke the two-digit barrier.
W 2007 r. wzrost w UE był szybszy niż w Stanach Zjednoczonych, a niektóre nowe państwa członkowskie zbliżyły się lub nawet przekroczyły dwucyfrową granicę.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Allow me to make one comment regarding your plea to take account of the financial policy context in which we are operating: I think this context is one digit too large.
Proszę mi pozwolić na jedną uwagę w odniesieniu do pańskiego apelu o uwzględnianie kontekstu polityki finansowej, w którym operujemy: otóż sądzę, że znaczenie tego kontekstu jest zanadto wyolbrzymiane.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

a finger or toe in human beings or corresponding body part in other vertebrates: nail, phalanx, extremity, vertebrate, minimus, member, finger, craniate, appendage, dactyl, toe
one of the elements that collectively form a system of numeration: significant figure, four, hexadecimal digit, octad, decimal digit, binary digit, niner, quaternity, 0, trine, 8, fin, octal digit, quadruplet, troika, five, integer, one, ogdoad, VII, quaternary, quartet, trio, significant digit, zero, half a dozen, septet, sestet, tetrad, octet, I, 3, 7, sextuplet, triplet, tierce, Captain Hicks, quaternion, Phoebe, eighter from Decatur, deuce-ace, septenary, hexad, ace, fivesome, threesome, duodecimal digit, nought, quint, sextet, Nina from Carolina, tercet, three, leash, whole number, 6, trinity, 4, quintet, ennead, V, deuce, ternion, sevener, sixer, cypher, trey, nine, VIII, eighter, octonary, seven, figure, Little Joe, single, quintuplet, pentad, six, foursome, Little Phoebe, 1, unity, 5, 9, III, IX, heptad, terzetto, sise, VI, IV, II, cipher, eight, two, triad, 2, cinque, quatern, ternary© dictionarist.com