diminish in Polacco

pronuncia
v. pomniejszać, zmniejszać, uszczuplać, szczupleć, ująć, zredukować, redukować, osłabiać, obniżać, maleć, zmaleć, zdrabniać, zdrobnieć, skarłowacieć, skarleć, łagodnieć, słabnąć, zelżeć, kurczyć, odjąć, przygasać, zniżać, pomniejszyć, zmniejszyć, uszczuplić, ujmować, osłabić, obniżyć, zdrobniać, zdrobnić, skurczać, skurczyć, przygasnąć, zniżyć

Frasi Di Esempio

Age diminished his strength.
Z wiekiem jego siła zmniejszyła się.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
But bad men deserve justice - bad men, especially, deserve justice - and when they do not get it, it is the rest of us who are diminished.
Źli ludzie - zwłaszcza źli ludzie - zasługują jednak na sprawiedliwość, a gdy się jej nie doczekują, świadczy to źle o nas.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Their educational prospects are hugely diminished because they are the water-bearers, if you like.
Ich perspektywy edukacyjne bardzo pogarsza fakt, że przypada im zadanie noszenia wody.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
It is of course important that the potential of those contracts will not be diminished by excessive administrative procedures of the Commission, as the rapporteur has pointed out.
Oczywiście istotne jest, żeby możliwości, jakie stwarzają te umowy nie zostały ograniczone poprzez nadmierne procedury administracyjne Komisji, na co zwrócił uwagę sprawozdawca.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
To pass these costs on to the consumer may be a case of diminishing returns.
Przeniesienie tych kosztów na klienta może spowodować zmniejszenie zysków.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
As we also know, the gas crisis has diminished the trust in our partners.
Wiemy również, że kryzys gazowy osłabił zaufanie do naszych partnerów.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
If they now give in to the European Parliament, I think they would be diminished as a people.
Gdyby teraz poddali się Parlamentowi Europejskiemu, to chyba podupadliby jako naród.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Please do not misunderstand me; I do not want to diminish consumer rights in any way.
Proszę mnie źle nie zrozumieć, nie chcę w żaden sposób umniejszać praw konsumenckich.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Member States must have a greater involvement in this evaluation mechanism, or else this mutual confidence is in danger of diminishing.
Państwa członkowskie muszą być bardziej zaangażowane w ten mechanizm oceny, w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo zmniejszania się wzajemnego zaufania.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
This will give them new responsibilities, but it will not diminish their role in representing the full range of Commission activities.
Dzięki temu przekazane im zostaną nowe obowiązki, jednak nie zmniejszy to ich roli w reprezentowaniu pełnego zakresu działań Komisji.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

abate: decrease, lessen, dwindle, ease, lighten, shrink, fade© dictionarist.com