essentially in Polacco

pronuncia
adv. esencjonalnie, istotnie, merytorycznie

Frasi Di Esempio

This essentially brought the whole negotiation process to a halt, and it requires a response from the international community, I insist, at two levels.
Zasadniczo doprowadziło to do wstrzymania procesu negocjacji i niezbędna jest reakcja społeczności międzynarodowej, na którą nalegam, na dwóch płaszczyznach.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
It is essentially a legal requirement based on the rules of legality laid down by the World Trade Organisation.
W rzeczywistości jest to wymóg prawny wynikający z zasad legalności ustanowionych przez Światową Organizację Handlu.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
in writing. - (SV) The rapporteur paints an essentially accurate picture of Africa's many challenges.
na piśmie. - (SV) Sprawozdawczyni przedstawia zasadniczo trafny obraz wielu wyzwań stojących przed Afryką.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Territorial cohesion is essentially about achieving balanced development across the EU and in this context it should constitute a central objective of all community policies.
Spójność terytorialna polega zasadniczo na zapewnieniu zrównoważonego rozwoju w całej UE; w tym kontekście powinna ona stanowić podstawowy cel wszystkich obszarów polityki wspólnotowej.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Where necessary the European Investment Bank must be recapitalised so as to be able to aid the restructuring of the sector and its thousands of subcontractors, which are essentially SMEs.
W razie konieczności należy dokapitalizować Europejski Bank Inwestycyjny, aby mógł wspomagać restrukturyzację sektora oraz tysiące podwykonawców, którymi są zasadniczo MŚP.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
That was the one he essentially lost, because it was only during the Second World War that the economic motor ran again in the US.
Akurat ten element w istocie był chybiony, ponieważ gospodarka USA ruszyła ponownie dopiero podczas II wojny światowej.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
It is essentially self-perpetuating.
W zasadzie sama się utrwala.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
It has to go, not only because it entails far too much red tape, but also, in particular, because it essentially infringes the principle of subsidiarity.
Musimy go odrzucić, nie tylko dlatego, że wiąże się z nim nadmierna biurokracja, ale również w szczególności dlatego, że w zasadzie narusza on zasadę pomocniczości.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Essentially we have witnessed genuine simplification, genuine acceleration and of course a change of strategy through the inclusion of investment action in the area of energy saving measures.
Mianowicie jesteśmy świadkami faktycznych uproszczeń, faktycznych przyspieszeń i oczywiście zmiany strategii poprzez objęcie działaniami inwestycji w zakresie działań energooszczędnych.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The legal issue and the issue of prior authorisation are essentially a way of refusing the right to health.
Kwestia prawna i kwestia uprzedniej zgody są w gruncie rzeczy rodzajem odmowy prawa do zdrowia.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

in essence; at bottom or by one's (or its) very nature: basically, fundamentally


dictionary extension
© dictionarist.com