fatiguing in Polacco

pronuncia
a. męczący

Frasi Di Esempio

I'm fatigued.
Jestem zmęczona.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
There is such a thing as enlargement fatigue, but let us remember that every democratic European country which meets very precisely specified criteria can apply for membership of the European Union.
Jest coś takiego jak zmęczenie rozszerzeniem, ale pamiętajmy, że każde demokratyczne państwo europejskie, które spełnia określone bardzo dokładnie kryteria, może starać się o członkostwo w Unii Europejskiej.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
That means that this is a potential way to bring about more democracy and to counter Europe-fatigue.
Oznacza to, że istnieje potencjalna droga zaprowadzenia większej demokracji i przeciwdziałania zmęczeniu Europą.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The shocking lack of controls in this sector is resulting in an increasing number of accidents due to driver fatigue.
Bulwersujący brak kontroli w tym sektorze przekłada się na rosnącą liczbę wypadków spowodowanych zmęczeniem kierowców.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Market fatigue is a cause for concern and this must be examined in detail.
Zmęczenie rynkiem jest powodem do niepokoju i trzeba tę kwestię szczegółowo zbadać.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I do not know about you guys - Mr Corbett and the others - I, at least, am getting to the stage of IGC fatigue.
Nie wiem, co państwo - pan poseł Corbett i inni sądzą - jeśli chodzi o mnie to zaczynam być zmęczony konferencjami międzyrządowymi.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
A degree of fatigue in this area has become noticeable during the last year.
W tej kwestii podczas ostatniego roku dał się zaobserwować pewien stopień zmęczenia.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
It is careless and erroneous to ascribe every sign of Euroscepticism to previous enlargements and fatigue.
Przypisywanie każdej oznaki eurosceptycyzmu poprzednim rozszerzeniom i zmęczeniu jest niefrasobliwe i błędne.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Now that all the states previously within the Soviet sphere of influence have joined, the European Union appears to be suffering from enlargement fatigue.
W sytuacji gdy wszystkie państwa, znajdujące się wcześniej w sowieckiej strefie wpływów już wstąpiły do Unii, Unia Europejska zdaje się cierpieć na zmęczenie rozszerzeniem.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
More and more references are made to enlargement fatigue in public opinion at home, but not enough is being done to change that opinion.
Coraz częściej wspomina się o zmęczeniu rozszerzeniem w opinii publicznej w kraju, ale nie robi się wystarczająco wiele, by tę opinię zmienić.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!


© dictionarist.com