interest in Polacco

pronuncia
n. zainteresowanie, udział, korzyść, zaciekawienie, procent, oprocentowanie, odsetki, ciekawość, interesowanie się
v. zainteresować, interesować, ciekawić, zaintrygować, zająć, dopuszczać do udziału, zajmować

Frasi Di Esempio

As teens get older they grow up more and become more sophisticated and as a result they become less interested in such behaviour, but this doesn’t mean they don’t do it ever.
Gdy nastolatkowie stają się starsi, bardziej dorastają i stają się bardziej wyrafinowani, a w rezultacie stają się mniej zainteresowani takim zachowaniem, ale to nie oznacza, że nigdy tego nie robią.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Discover what you’re interested in and look out for different volunteering opportunities that suit you.
Odkryj, czym się interesujesz i poszukaj różnych możliwości wolontariatu, które ci odpowiadają.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
He posts interesting news on a daily basis, and teenage girls around the world love him.
Zamieszcza codziennie interesujące wiadomości, a nastoletnie dziewczyny na całym świecie kochają go.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
It is normal because the common thing is for them to hold very interesting positions in their companies.
Jest to normalne, ponieważ ich wspólną cechą jest zajmowanie bardzo interesujących pozycji w swoich firmach.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
It's very funny and I meet more and more interesting people.
Są bardzo zabawne i spotykam coraz więcej ciekawych ludzi.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Now, with so many interesting and wonderful destinations…
Jest tyle interesujących i wspaniałych miejscowości...
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
She came across an interesting article about minimalism.
Napotkała interesujący artykuł o minimalizmie.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The fact that Cleopatra had money was interesting to me and as it turned out the army I commanded was of great interest to Cleopatra and her plans.
Fakt, że Kleopatra miała pieniądze był dla mnie interesujący, a jak się okazało, wojsko, którym dowodziłem, bardzo interesowało Kleopatrę i pasowało do jej planów.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
You will be able to make some good decisions based on what you’re interested in and what your strengths are.
Będziesz mógł podjąć kilka dobrych decyzji na podstawie tego, czym się interesujesz i jakie są twoje mocne strony.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The phenomenon of interest is in itself, a most interesting subject.
Zjawisko zainteresowania czymś samo w sobie stanowi bardzo interesujący temat.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
© dictionarist.com