reserved in Polacco

pronuncia
a. zarezerwowany, zastrzeżony, umiarkowany, zamknięty, niegadatliwy, nierozmowny, powściągliwy, oficjalny, chłodny, oziębły

Frasi Di Esempio

She was dressed in the brightly coloured clothes reserved only for the wealthy Egyptian women of powerful families.
Nosiła ubrania w jasnych kolorach zarezerwowane tylko dla bogatych Egipcjanek z potężnych rodzin.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
All seats are reserved.
Wszystkie miejsca są już zarezerwowane.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I'd like to reserve a seat.
Chciałbym zarezerwować jedno miejsce.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Some scientists predict that the world oil reserves will be used up within a century.
Część naukowców przewiduje, że światowe zasoby ropy zostaną zużyte w przeciągu wieku.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I'd like to reserve a table for four at six.
Chciałbym zarezerwować stolik dla czterech osób na godzinę szóstą.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I'd like to reserve a single room on June 3.
Chciałbym zarezerwować pojedynczy pokój na 3 czerwca.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Are there reserved seats for this film?
Czy na ten film miejsca są numerowane?
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Russia looks to that neighbourhood as being its reserved sphere of interest.
Rosja uważa, że sąsiadujące z nią kraje należą do jej strefy interesów.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
In contrast, their governments can now use the reserves they have built up to implement anticyclical policies in the same way as the developed and some emerging countries.
Tymczasem ich władze mogą obecnie posiłkować się zgromadzonymi rezerwami w celu realizacji polityki antycyklicznej w taki sam sposób, jak czynią to kraje rozwinięte i niektóre wschodzące.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
This being the case, you will allow me to be less reserved than usual, Commissioner.
Pozwoli pan, panie komisarzu, że tym razem będę mniej powściągliwy niż zwykle.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

marked by self-restraint and reticence: undemonstrative, indrawn, withdrawn, upstage, inhibited, distant, aloof, diffident, backward, restrained
set aside for the use of a particular person or party: engaged, booked, set-aside, bookabledictionary extension
© dictionarist.com