weak point in Polacco

pronuncia
n. bolączka

Frasi Di Esempio

It thus became necessary to amend the weak points in the treaty.
Dlatego zachodziła konieczność zmiany tych słabych punktów w traktacie.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The financial crisis has revealed the weak points in our financial supervision system.
Kryzys finansowy obnażył słabe punkty naszego systemu nadzoru finansowego.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I think very good proposals will come up for that as it is indeed one of the weak points of the strategy.
Myślę, że możemy się spodziewać bardzo dobrych wniosków w tej kwestii, ponieważ jest to rzeczywiście jeden ze słabych punktów strategii.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
In my view, there is a weak point in current practice in the power of the Commission to reject applications it considers to be incomplete on a discretionary basis.
Moim zdaniem słabym punktem stosowanej obecnie praktyki jest prawo Komisji do odrzucania według własnego uznania wniosków, które uznaje za niekompletne.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
We also all recognise that, in numerous Member States, the education system has weak points, both in terms of standards and in training pupils and students.
Również wszyscy zgadzamy się, że w wielu państwach członkowskich systemy kształcenia mają słabe punkty, zarówno w zakresie standardów jak i szkolenia uczniów i studentów.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
None of this has been dealt with very well, which is clearly a weak point.
Żadną z tych spraw nie zajęto się we właściwy sposób, co jest bez wątpienia słabym punktem sprawozdania.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
She has uncovered the weak points of healthcare systems, not only at the European level, but also at the global level.
Odkryła w nim słabe punkty systemów opieki zdrowotnej, nie tylko na szczeblu europejskim, ale także globalnym.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
However, the system does have weak points and it needs to be updated regularly.
Jednak system ten ma słabe ogniwa i musi być regularnie aktualizowany.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The public consultation over the single internal market document itself showed what people are asking for and what they see as the main weak points of European integration.
Konsultacje społeczne w sprawie dokumentu na temat jednolitego rynku wewnętrznego pokazały, o co chodzi ludziom, i co uważają za najważniejsze słabości integracji europejskiej.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Products are developed with deliberate weak points which shorten their useful life and increase consumption, such as laptops and smart phones.
Niektóre produkty, np. laptopy i smartfonyphone'y,, są opracowywane w sposób skracający ich cykl życia i zwiększający konsumpcję.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

an attribute that is inadequate or deficient: liability


© dictionarist.com