weakening in Polacco

pronuncia
a. osłabiający

Frasi Di Esempio

Past positions taken by the European Parliament have already made it clear that water is a right, and the wording of this report would weaken that stance.
Parlament Europejski zajmował już w przeszłości jasne stanowisko stwierdzające, że woda jest prawem, a sformułowania przedmiotowego sprawozdania osłabiłyby to przesłanie.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
In this case I can announce very clearly that none of the articles of the agreements can weaken the ability of the Cariforum States to support access to medicines.
W tym przypadku mogę bardzo wyraźnie ogłosić, że żaden z artykułów umów nie może ograniczać możliwości państw CARIFORUM w zakresie ułatwiania dostępu do leków.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
However, it is good that the Council did not succeed in weakening the provisions.
Dobrze się jednak stało, że Radzie nie udało się osłabić tychże przepisów.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Some products in fact warrant particular attention, especially cosmetics used around the eyes, on the mucous membrane, on damaged skin, for children or those with a weakened immune system.
Pewne produkty zasługują na szczególną uwagę - chodzi tu zwłaszcza o kosmetyki stosowane w okolicach oczu, na błony śluzowe, na skórę uszkodzoną, u dzieci i osób o osłabionym systemie odpornościowym.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Our economy was strong but has been weakened, just like economies all over the world at present.
Mieliśmy silną gospodarkę, która uległa osłabieniu jak inne gospodarki na całym świecie.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Half-truths, one-sided interpretations and the denial of historical truth weakens Europeans.
Półprawdy, jednostronne interpretacje i zaprzeczanie prawdzie historycznej to słabość Europejczyków.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Consequently, its own commitment to democracy is, to that extent, weakened.
W konsekwencji tego osłabia w tym zakresie swoje własne przywiązanie do demokracji.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Their proposals weaken civil rights and the privacy of citizens.
Ich propozycje osłabiają prawa obywatelskie oraz prywatność obywateli.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Amendment 1, proposed by the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats, weakens this position somewhat, and thus I cannot support it.
Poprawka nr 1, zgłoszona przez grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i Europejskich Demokratów w pewnym sensie osłabia to stanowisko, a zatem nie mogę jej poprzeć.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Instead, the European Union should focus on reviving a weakened Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE).
Zamiast tego Unia Europejska powinna skupić się na ożywieniu podupadłej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

becoming weaker: attenuation, debilitation, enfeeblement, downfall, shift, withering, relaxation, loosening, fading, exhaustion, fall, atrophy, slackening, enervation, transformation, transmutation
the act of reducing the strength of something: step-down, wilt, reduction, decrease, diminution, dilution, wilting, etiolation
moderating by making pain or sorrow weaker: moderating
causing debilitation: debilitative, enervating, debilitating, enfeebling


© dictionarist.com