fortuna in Inglese

n. fortune, wealth, riches

Frasi Di Esempio

Ludzie już do nich dzwonią – to mógłby być dla nich świetny sposób na zrobienie małej fortuny.
People are calling them already – this could be a great way for them to make a small fortune.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
To jest warte fortunę.
It's worth a fortune.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Tom zostawił synowi fortunę.
Tom left his son a fortune.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Przed śmiercią zgromadził wielką fortunę.
He amassed a large fortune before he died.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Pamiętam, jak pan przewodniczący Pöttering skarcił nas, wyszydził i stwierdził, że kosztuje to fortunę.
I remember how President Pöttering scolded us, derided us and claimed that it cost the earth.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Siatki te zbijają fortuny na transporcie potencjalnych azylantów do państw członkowskich Unii Europejskiej.
These networks obtain huge sums of money from transporting asylum seekers to European Union Member States.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Kryzys finansowy, do którego doprowadzili pozbawieni skrupułów spekulanci finansowi, którzy wciąż gromadzą ogromne fortuny, a których działania rzuciły światową gospodarkę na kolana, musi zostać ograniczony.
The financial crisis, driven by unscrupulous financial speculators, who continue to make vast fortunes, whose activities have brought the world economy to its knees, need to be circumscribed.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Kogoś, kto całą swoją fortunę zawdzięcza spekulacji.
He who owes his entire fortune to speculation.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Zawsze, gdy usiłujemy podjąć działania mające na celu przykładowo uregulowanie rynków finansowych, słyszymy, że będzie to kosztowało fortunę.
Every time we try to take steps to regulate the financial markets, for example, we are told that it will cost a fortune.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Gdyby Partia Konserwatywna kiedykolwiek zechciała opatentować kłamstwa, oszustwa i hipokryzję, zbiłaby fortunę na tantiemach i być może byłaby w stanie spłacić dług krajowy!
If the Conservative Party had ever thought to patent lies, deceit and hypocrisy, they would have made a fortune in royalties and would perhaps be in a position to pay off the national debt!
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!


© dictionarist.com